Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp


Dưới đây là link download của Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC MẦM NON
 1. Bài thu hoạch BDTX Mầm non
 2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non hay
 3. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 
 4. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 30, 31, 32, 33 
 5. Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 18
 6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường mầm non sao mai (giai đoạn 2013 2015)
 7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 2 mầm non
 8. Bài thu hoạch bưỡng thường xuyên module 19 mầm non
 9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 8 mầm non
 10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non 
 11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 1, 5, 7, 28 
 12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 2 
 13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 6
 14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non
 15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 13
 16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 15 
 17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 16
 18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 39
 19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 20, 24, 30 
 20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 2


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TIỂU HỌC

 1. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 19, 22
 2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 35, 40
 3. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 34, 39
 4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2 
 5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3
 6. Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên mô đun 20, 28, 34, 41 tiểu học
 7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
 8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
 9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
 10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
 11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16, 34, 39
 12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 1, 2, 4, 12 
 13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 44
 14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học
 15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2,12,15,16
 16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
 17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7, 12, 27, 28
 18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 23 24 25, 28
 19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 28 tiểu học
 20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34 cấp tiểu học
 21. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 25 tiểu học
 22. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 16 tiểu học
 23. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 38 tiểu học
 24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 13 cấp tiểu học kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 25. Bài Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20, 4, 15, 13, 26
 26. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên tiểu học modul 16
 27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
 28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học đầy đủ các phần
 29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 26 mới nhất (hay và đầy đủ)
 30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th 34. công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
 31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 20, 22, 23 cấp tiểu học
 32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 38
 33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 26
 34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 27
 35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 28
 36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 29
 37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 30
 38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 31
 39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 32
 40. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39
 41. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 5
 42. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 6
 43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7
 44. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 18
 45. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 8
 46. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 21
 47. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 11
 48. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 13
 49. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33
 50. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 34
 51. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 35
 52. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41
 53. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
 54. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20
 55. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
 56. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
 57. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
 58. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
 59. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 17
 60. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
 61. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9
 62. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 10
 63. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
 64. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16
 65. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 14
 66. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
 67. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 30
 68. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 31
 69. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 32
 70. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
 71. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
 72. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 6
 73. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 5
 74. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7
 75. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 8
 76. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9
 77. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 10
 78. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 11
 79. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
 80. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 13
 81. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 14
 82. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
 83. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16
 84. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 17
 85. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 18
 86. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
 87. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
 88. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20
 89. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 26
 90. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 27
 91. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 28
 92. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 29
 93. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 37
 94. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39
 95. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 38
 96. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40
 97. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43
 98. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 42
 99. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41
 100. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 42
 101. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43
 102. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 44
 103. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 45
 104. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40
 105. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THCS

 1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22
 2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 7, 8
 3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 9
 4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18 
 5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 19, 20, 22
 6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 19, 36
 7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 22, 25, 32 
 8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 17, 19, 23
 9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs mô đun 14, 18, 20, 22 
 10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 14, 18, 26, 31
 11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 23
 12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 24, 25, 26, 27
 13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp
 14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 23, 24, 28, 29 cấp thcs
 15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14
 16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module trung học cơ sở
 17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs thcs
 18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modunle 1 đặc điểm tâm sinh lí của học sinh thcs
 19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs (modun 16, 22, 27 ,36)
 20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 17
 21. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18
 22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, module 3 thcs giáo dục học sinh cá biệt
 23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
 24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn tiếng anh thcs năm 2017
 25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 19, 20, 21, 22 cấp thcs
 26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 module 24, 29, 35 trung học cơ sở 
 27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 16, 24 hay
 28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn sinh học thcs
 29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs module 25, 29, 34, 35 năm học 2016 – 2017
 30. sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên cấp thcs
 31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 1
 32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 2
 33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 3
 34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 4
 35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 5
 36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 6
 37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 7
 38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 8 
 39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 9
 40. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 11 
 41. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 12 
 42. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 13
 43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
 44. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 15
 45. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 20 24 thcs
 46. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 23
 47. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 22
 48. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 30
 49. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 31 
 50. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 32
 51. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 34
 52. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 35
 53. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 36 
 54. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 38
 55. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 39
 56. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 40 
 57. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 41
 58. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THPT


 1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 6, 9, 14, 16
 2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 17, 25, 29 
 3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 18, 26, 31 
 4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 18
 5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 17, 25, 29 
 6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 1 
 7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 2 
 8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 3
 9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 5
 10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 6
 11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 7 
 12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 10
 13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 11
 14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 13
 15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 17 
 16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 18 
 17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 19
 18. thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên modul 16, 17 thpt
 19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt
 20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 16, 18 20, 23, 35 
 21. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 20
 22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 14
 23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 15
 24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 21 
 25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 31
 26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 33
 27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 34
 28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 35
 29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 36 
 30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 22
 31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 23
 32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 24
 33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 29
 34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 30 
 35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 39 
 36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 40
Previous Post Next Post