TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC THPT (lớp10-11-12)

Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC THPT (lớp10-11-12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ứng dụng của dfs 
 2. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề vai trò cấu trúc dữ liệu trong các bài toán đồ thị
 3. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ứng dụng thuật toán dijkstra 
 4. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề cây khung và cây khung nhỏ nhất
 5. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề phân loại bài toán đồ thị
 6. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số bài toán về cây khung nhỏ nhất 
 7. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề đường đi ngắn nhất trên đồ thị
 8. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề các phương pháp tìm kiếm trên đồ thị
 9. Rèn luyện kỹ năng duyệt trong đồ thị 
 10. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề phép tìm kiếm theo chiều sâu (depth first search dfs) và phép tìm nhiếu theo chiều rộng (breadth first search bfs)
 11. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề ứng dụng bfs và dfs trong giải bài tập lý thuyết đồ thị 
 12. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề qui hoạch động trên đồ thị có hướng, không chu trình
 13. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề hiệu quả sử dụng cấu trúc interval tree
 14. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề interval tree(it)
 15. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cấu trúc dữ liệu nâng cao
 16. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề danh sách liên kết – cấu trúc dữ liệu đệ quy
 17. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cấu trúc heap
 18. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt khi khai thác stl trong c++ 
 19. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cách sử dụng hàng đợi ưu tiên (priority queue) trong thư viện stl của c++ 
 20. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cây quản lý đoạn
 21. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cây phân đoạn (segment trees) và một số ứng dụng
 22. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề bài toán cặp điểm gần nhất
 23. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề cấu trúc dữ liệu nâng cao
 24. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề tìm hiểu bài toán ghép cặp trong đồ thị hai phía
 25. Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpt chuyên đề ngăn xếp (stack) và hàng đợi (queue) 
 26. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề duyệt bằng cách chia đôi tập hợp 
 27. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề cấu trúc heap và ứng dụng
 28. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề cấu trúc dữ liệu binary indexed trees
 29. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt
 30. Bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi 
 31. Bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất
 32. Bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi quốc gia (phần đại cương)
 33. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề ứng dụng stack để giải một số bài toán ôn thi học sinh giỏi
 34. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân giải quyết một số bài toán
 35. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề ngăn xếp (stack)
 36. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề một số vấn đề về kiểu dữ liệu trừu tượng 
 37. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề một số thuật toán tìm xâu con đối xứng dài nhất
 38. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề cấu trúc dữ liệu heap
 39. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học chuyên đề một số kỹ thuật triển khai phương pháp duyệt


Previous Post Next Post